Search shop

Request a Quote

NetApp - Disks SSD

NetApp X4014A, 15.3TB NVMe SSD

€2,800.00 Net, plus VAT

Details

 

NetApp X670A, 15.3TB SSD

€1,600.00 Net, plus VAT

Details

 

NetApp X319A, 7.6TB SSD

€1,100.00 Net, plus VAT

Details

 

NetApp X357A, 3.8TB SSD

€600.00 Net, plus VAT

Details

 

NetApp X379A, 960GB SSD

€500.00 Net, plus VAT

Details

 

NetApp X356A-R6, 3.8TB SSD

€450.00 Net, plus VAT

Details

 

NetApp X371A, 960GB SSD

€275.00 Net, plus VAT

Details

 

NetApp X439A-R6, 1.6TB SSD

€180.00 Net, plus VAT

Details

 

NetApp X449A 800GB SSD

€140.00 Net, plus VAT

Details

 

NetApp X365A, 1.6TB SSD NSE

€125.00 Net, plus VAT

Details

 

NetApp X447A-R6, 800GB SSD

€110.00 Net, plus VAT

Details

 

NetApp X438A-R6, 400GB SSD

€80.00 Net, plus VAT

Details

 

NetApp X441A-R5, 100GB SSD

€50.00 Net, plus VAT

Details

 

NetApp X446A-R6, 200GB SSD

€50.00 Net, plus VAT

Details

 

NetApp X446B-R6, 200GB SSD

€50.00 Net, plus VAT

Details

 

NetApp X448A-R6, 200GB SSD

€50.00 Net, plus VAT

Details

 

Bitte beachten Sie, dass sich unser Angebot ausschließlich an Unternehmen richtet.